Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató

                                                               ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben a Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Retek utca 32.sz., cégjegyzékszáma: 01-09-364033, adószám: 10964129-2-41), mint szolgáltató, adatkezelő (a továbbiakban: Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint tájékoztatja a www.garmastan.hu honlapjának (a továbbiakban: Honlap látogatóit, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

  1. A tájékoztató célja

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft. tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. 

A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény továbbá a személyes adatokra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok alapján került megalkotásra. A jelen szabályzatban használt fogalmak és szakmai kifejezések a 2011. évi CXII. törvényben megfogalmazottakkal azonos jelentéssel és tartalommal bírnak.

  1. Az adatkezelő megnevezése

Név:                                        Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.

 

Székhely és levelezési cím:       1024 Budapest, Retek utca 32.

 

Telefonszám:                             +36 1-438-0257

 

Email cím:                                 drkh@drkh.hu

 

Az adatkezelés megnevezése:  Adatok felvétele, feldolgozása és felhasználása         

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak megfelelve kezeli és megteszi a tőle elvárható minden szükséges intézkedést az adatok biztonságos kezelése érdekében.

Jelen www.garmastan.hu honlapon található Protina® és Garmastan® védjegyek tulajdonosa a Protina Pharmazeutische GmbH, Adalperostraße 37, 85737 Ismaning, Németország.

3.A kezelt személyes adatok köre

3.1.Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes érintett adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. Web-oldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni.

Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában.

Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törölte azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.

oldalunk által kibocsájtott Cookie-k listája:

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

Jelen www.garmastan.hu honlapunk linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft. nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

4.Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a www.garmastan.hu internetes oldalon (a továbbiakban: honlapon) található internetes tartalmak felhasználóinak/ érintettjeinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások (értékesítés) nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az érintettek jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály, jogerős bírósági vagy hatósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintetett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  1. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket, melyekre a vonatkozó jogszabályok, illetve a felek megállapodása alkalmazandó.

  1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:  

Cégnév

Cím

Tevékenység

Evobrands Kft.

4031 Debrecen, Derék utca 102.

webmesteri tevékenység

Linuxweb Informatikai Kft.

4034 Debrecen, Sólyom utca 28.

szerverszolgáltatás

6.3. A Szállító, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági, bírósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

  1. Érintett jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére külön is tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés

 céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kéréssel, kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a jelen pontban rögzített elérhetőségeken keresztül.

Levelezési cím:

Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.    1024 Budapest, Retek utca 32. sz.

E-mail:

info@drkh.hu

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti. Törlési kérelem esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5., Tel.: 06-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://ww.naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak, bíróságnak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  1. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

  1. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.-t.

9.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.